Makrilli tee arendus

Makrilli tee arendus 2003-2004, kolme elamu ehitamine